na
CCHC - NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
Danh mục thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại thành phố Hải Dương
27/05/2021 12:00:00

Dưới đây là danh sách hiện tại của các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại thành phố Hải Dương.


TT

Mã thủ tục

Nhóm thủ tục/Dịch vụ công trực tuyến

Mức độ 3

Mức độ 4

A

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CẤP HUYỆN

I

Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

1

PTTHTTDTH001

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

x

2

PTTHTTDTH003

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

x

3

PTTHTTDTH002

Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

x

4

PTTHTTDTH004

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ diều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

x

II

Đất đai

5

DDH011 (chỉ nhận hồ sơ trực tuyến từ CMND sang CCCD)

Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận

x

III

 

Đăng ký biển pháp bảo đảm

6

DKBPBDH001

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất(gồm trường hợp đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất hoặc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hoặc đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất)

x

IV

 

Hạ tầng kỹ thuật

7

XDHTH001

Thủ tục Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

x

x

V

 

Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hợp tác xã)

8

TLHDHTXH022

Thủ tục Đăng ký thành lập hợp tác xã

x

9

TLHDHTXH037

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã

x

x

10

TLHDHTXH024

Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

x

x

11

TLHDHTXH032

Thủ tục Thông báo thay đổi nọi dung đăng ký hợp tác xã

x

x

12

TLHDHTXH036

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

x

x

13

TLHDHTXH035

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

x

x

14

TLHDHTXH034

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

x

x

15

TLHDHTXH033

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã

x

x

16

TLHDHTXH031

Giải thể tự nguyện hợp tác xã

x

x

17

TLHDHTXH030

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

x

x

18

TLHDHTXH029

Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập

x

x

19

TLHDHTXH028

Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất

x

x

20

TLHDHTXH027

Đăng ký khi hợp tác xã tách

x

x

21

TLHDHTXH026

Đăng ký khi hợp tác xã chia

x

x

22

TLHDHTXH025

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

x

x

23

TLHDHTXH023

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

x

x

VI

 

Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)

24

TLHDHKDH001

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

x

25

TLHDHKDH002

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh

x

26

TLHDHKDH005

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

x

27

TLHDHKDH003

Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh

x

28

TLHDHKDH004

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

x

VII

 

Lưu thông hàng hóa trong nước

29

LTHHH007

Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

x

30

LTHHH008

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ, sản phẩm thuốc lá

x

31

LTHHH009

Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá

x

32

LTHHH001

Cấp Giấy phép bán lẻ rượu

x

33

LTHHH002

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu

x

34

LTHHH003

Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu

x

35

LTHHH004

Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

x

36

LTHHH005

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

x

37

LTHHH006

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

x

 

VIII

 

Kinh doanh khí

38

KDKH001

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

x

 

39

KDKH003

Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

x

 

40

KDKH002

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

x

 

IX

 

Hộ tịch

41

HTH003

Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

x

 

42

HTH015

Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài

x

 

43

HTH008

Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc

x

 

44

HTH010

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

x

 

45

HTH009

Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài

x

 

46

HTH006

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

x

 

47

HTH007

Thủ tục chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

x

 

48

HTH001

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

x

 

49

HTH013

Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

x

 

50

HTH016

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

x

 

X

 

Chứng thực

51

CTH001

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

x

 

52

CTH002

Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

x

 

53

CTH011

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

x

 

54

CTH005

Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là công tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp

x

 

55

CTH006

Thủ tục chứng thực chữ ký của người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp

x

 

XI

 

Hệ thống văn bằng, chứng chỉ

56

HTVBCCH001

Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc

x

 

XII

 

Giáo dục và đào tạo

57

GDDTQDH026

Chuyển trường đối với học sinh Trung học cơ sở.

x

 

XIII

 

Người có công

58

NCCH001

Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sỹ; di chuyển hài cốt liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ

x

 

XIV

 

Tiền lương

59

LDTLBHXHH001

Gửi thang lương, bảng lương định mức lao động của doanh nghiệp

x

 

XV

 

Hoạt động xây dựng

60

HDXDH002

Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng (giấy phép xây dựng mới, giấy phép sửa chữa, cải tạo, giấy phép di dời công trình) đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử-văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp Trung ương, cấp tỉnh.

x

 

61

HDXDH003

Thủ tục Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh.

x

 

XVI

 

Tôn giáo chính phủ

   

62

QLNNVTGH001

Thủ tục thông báo mở lớp bồi dưỡng vê tôn giáo theo quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật tín ngưỡng, tôn giáo

x

x

63

QLNNVTGH007

Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

x

x

64

QLNNVTGH006

Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

x

x

65

QLNNVTGH005

Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở huyện

x

x

66

QLNNVTGH008

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhwnng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

x

x

67

QLNNVTGH004

Thủ tục thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một huyện

x

x

68

QLNNVTGH003

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

x

x

69

QLNNVTGH002

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều xã thuộc một huyện

x

x

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 11168
Trước & đúng hạn: 11251
Trễ hạn: 35
Trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/03/2024 00:50:58)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Hồ Đăng - Chủ tịch UBND thành phố
Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Địa chỉ: Số 106 - Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: (0220) 3859.078 - Fax: (0220) 3849.054
  Email: ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn; ubndtphd@gmail.com; vanphong.tphaiduong@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 2
Tất cả: 191,213