na
Thông tin chỉ đạo điều hành
Thành ủy Hải Dương triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
24/04/2023 08:57:38

Thành ủy Hải Dương vừa triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm” Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác phẩm gồm các bài viết, phát biểu, chỉ đạo, tổng kết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được trình bày trong 600 trang với 111 bức ảnh, được kết cấu thành 3 phần. Phần thứ nhất: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Phần thứ 2: Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc. Phần thứ 3: Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Tác phẩm có giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và sự nghiệp cách mạng của nước ta, đặc biệt cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam hiện nay. Tác phẩm là cẩm nang trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - vấn đề cốt lõi để xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; thể hiện phương châm kết hợp đồng bộ giữa “xây” và “chống”, giữa đẩy lùi và ngăn chặn từ sớm, từ xa; giữa xử lý nghiêm minh với phòng ngừa, giáo dục; giữa xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ gắn liền với chống suy thoái về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, giữa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, của toàn Đảng và hệ thống chính trị với sự đồng thuận và ủng hộ của Nhân dân và bạn bè quốc tế. Tác phẩm là sự tổng kết thực tiễn phong phú rút ra từ những vấn đề có tính lý luận và các bài học kinh nghiệm quý để củng cố thêm bản lĩnh, sức mạnh và niềm tin, định hướng giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới. Tác phẩm khẳng định thành tựu và ý nghĩa to lớn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực những năm qua với vai trò của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Nhiều tư tưởng, phương châm chỉ đạo, nguyên tắc hành động… do đồng chí Tổng Bí thư khởi xướng đã đúc kết, rút ra được nhiều bài học quý, có giá trị về lý luận và thực tiễn, trong đó có nhiều nội dung đã được cụ thể hóa, thể chế hóa thành các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tác phẩm cho thấy sự nhất quán giữa nói và làm. Sự kiên trì đấu tranh không ngừng nghỉ, sự thống nhất ý chí và hành động quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của đồng chí Tổng Bí thư để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; cho thấy tầm nhìn, sự nhất quán cùng những suy nghĩ, trăn trở của Tổng Bí thư để có các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiệu quả. Tác phẩm khẳng định niềm tin, sự đồng tình ủng hộ, cổ vũ của các tầng lớp Nhân dân, đại biểu Quốc hội, chính khách, học giả nước ngoài với quyết tâm của Đảng và những chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam. Nghiên cứu tác phẩm, người đọc thấy rõ thế nào là tham nhũng, tiêu cực và tác hại khôn lường của nó; từ đó nhận thức được vai trò quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nội dung và phương thức phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tác phẩm cũng khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là một nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, cần sự thống nhất, đồng thuận trong Đảng, sự kết hợp của cả hệ thống chính trị, đồng thời chỉ ra phương châm của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, trong đó giải pháp quan trọng là làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

Ban Tuyên giáo Thành uỷ sẽ chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung của tác phẩm. Chỉ đạo, định hướng nội dung tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng của thành phố; trong sinh hoạt chi bộ hàng tháng năm 2023, tổ chức các hội nghị báo cáo viên, hội nghị thông tin lý luận giới thiệu nội dung cốt lõi của tác phẩm và công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Các cấp uỷ cơ sở trực thuộc Thành uỷ chỉ đạo, tổ chức nghiêm túc đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng gắn với sinh hoạt chính trị về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Chú trọng liên hệ sâu sắc với thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị, nêu cao vai trò, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, địa phương, cơ quan, đơn vị trong học tập, tuyên truyền, triển khai việc thực hiện đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này.

Việc Thành ủy Hải Dương triển khai đợt sinh hoạt sâu rộng về nội dung tác phẩm” Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm quán triệt, tuyên truyền những nội dung cốt lõi, giá trị lý luận thực tiễn của tác phẩm; tâm huyết, trăn trở, hành động quyết liệt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta trong công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tích cực xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyết tâm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; đấu tranh phòng, chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “ tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn đề cập trong tác phẩm vào công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp, các ngành và địa phương, cơ quan, đơn vị.

T/h: Đài phát thanh Tp Hải Dương

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.3%
Số hồ sơ xử lý: 68312
Trước & đúng hạn: 66660
Trễ hạn: 457
Trễ hạn: 0.7%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:25/09/2023 14:13:34)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Hồ Đăng - Chủ tịch UBND thành phố
Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Địa chỉ: Số 106 - Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: (0220) 3859.078 - Fax: (0220) 3849.054
  Email: ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn; ubndtphd@gmail.com; vanphong.tphaiduong@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0