na
HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT CÁC CẤP
Thông báo Kết quả kỳ họp thứ 41 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương
23/11/2022 12:00:00

Ngày 22/11/2022, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương đã họp Kỳ thứ 41. Đồng chí Nguyễn Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì Kỳ họp. Tại Kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã xem xét, cho ý kiến một số nội dung sau:

           1. Xem xét báo cáo thi hành kỷ luật đối với đồng chí Đặng Đình Tuấn, đảng viên, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Liên Hồng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy:

- Là công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Liên Hồng, đồng chí Đặng Đình Tuấn chịu trách nhiệm trực tiếp về những vi phạm, khuyết điểm trong tham mưu cấp lại giấy khai sinh (bản chính và bản sao) cho công dân. Đồng chí Đặng Đình Tuấn đã vi phạm quy chế làm việc của UBND xã Liên Hồng, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, Quy định về những điều đảng viên không được làm; Vi phạm Điều 9, khoản 1, Điều 18 Luật cán bộ, công chức. Vi phạm điểm k, khoản 2 điểm a, Khoản 3 Điều 26 Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí đã gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của cá nhân đồng chí và tổ chức đảng, cơ quan nơi công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ đồng chí Đặng Đình Tuấn, đảng viên, công chức Tư pháp - Hộ tịch xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương.

           2. Xem xét báo cáo đề nghị, xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nghiêm Viết Thành, Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Ban giải phóng mặt bằng, thành phố Hải Dương, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy:

- Đồng chí Nghiêm Viết Thành đã có khuyết điểm trong thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2021, đồng chí đã kê khai không đầy đủ 02 thửa đất ở đã được cấp Giấy CNQSD đất năm 2016, 2020 mang tên vợ chồng đồng chí là không đúng quy định tại Khoản 2, Điều 3 và Khoản 3, Điều 21 Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và điểm b, Khoản 1, Điều 39 Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm. Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cá nhân đồng chí và tổ chức đảng nơi công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật Khiển trách đối với đồng chí Nghiêm Viết Thành, Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Ban giải phóng mặt bằng, thành phố Hải Dương.

3. Xem xét báo cáo kết quả giám sát đối với đồng chí Nguyễn Văn Kiểm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Thạch Khôi, thành phố Hải Dương, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhận thấy:

Đồng chí Nguyễn Văn Kiểm, với cương vị Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường, Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo thẩm quyền. Tuy nhiên, vẫn còn có một số hạn chế trong thực hiện, UBKT Thành ủy đề nghị khắc phục kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau:

- Đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động và hướng dẫn để nhân dân nắm rõ và phối hợp thực hiện việc giao dịch trực tuyến, từng bước thực hiện có hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số của địa phương.

- Chủ động nghiên cứu các giải pháp mới phù hợp với điều kiện thực tế của phường để xây dựng kế hoạch cải cách hành chính và triển khai thực hiện có hiệu quả, nâng cao chất lượng cải cách hành chính tại địa phương mình.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý và phòng ngừa những tồn tại, hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông về giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý. Đề xuất với cấp ủy chỉ đạo HĐND, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phường cùng tham gia giám sát thực hiện việc giải quyết hồ sơ hành chính tại Bộ phận Một cửa của phường.

- Tiến hành họp định kỳ, đột xuất Bộ phận Một cửa để đánh giá những kết quả đã đạt được và kịp thời chấn chỉnh hạn chế (nếu có), nhằm rút kinh nghiệm và nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức tại Bộ phận Một cửa; Niêm yết địa chỉ phản ánh kiến nghị tại Bộ phận Một cửa; Đăng các thông tin bắt buộc (công khai ngân sách, lịch làm việc của lãnh đạo HĐND&UBND phường, văn bản trả lời ý kiến, kiến nghị của công dân…) lên trang thông tin điện tử; Thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm song song với giải quyết hồ sơ giấy; Sử dụng thường xuyên hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh trong trao đổi công việc.

- Hoàn thiện nội quy, quy chế làm việc tại bộ phận Một cửa.

- Công khai tại trụ sở và trên trang tin điện tử của Bộ phận Một cửa họ, tên, chức danh, số điện thoại của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu Bộ phận Một cửa; họ, tên, chức danh, lĩnh vực công tác, số điện thoại của cán bộ, công chức, viên chức được cử đến làm việc tại Bộ phận Một cửa theo quy định.

- Cập nhật kịp thời, đầy đủ các thủ tục hành chính mới theo đúng quy định.

- Hàng năm chủ động cân đối nguồn lực từ ngân sách địa phương để báo cáo Đảng ủy, HĐND phường về chủ trương đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính.

- Nâng cao hơn nữa trách nhiệm cán bộ, công chức phường trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, việc nhập số liệu vào sổ sách và phần mềm đảm bảo thống nhất. Quan tâm đến kết quả, tiến độ giải quyết công việc, đảm bảo hồ sơ giải quyết đúng hạn, giải quyết sớm; không để hồ sơ tồn đọng, không giải quyết kịp, do cán bộ đi công tác… Trong trường hợp có hồ sơ trễ hạn, phải thực hiện nghiêm Thư xin lỗi và hẹn trả kết quả của cơ quan.

- Quan tâm đến việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm soát thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức; nhất là thái độ ứng xử, đạo đức công vụ của công chức, đặc biệt là công chức làm việc tại Bộ phận Một cửa, đề cao tính chuyên nghiệp, sự phục vụ của công chức đối với người dân, tổ chức.

4. Xem xét, thảo luận sửa đổi, bổ sung Chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

5. Cũng tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hải Dương đã xem xét một số nội dung khác theo chương trình.  

Trên đây là kết luận của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy tại kỳ họp thứ 41./.

T/M ỦY BAN KIỂM TRA

 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
98.6%
Số hồ sơ xử lý: 20324
Trước & đúng hạn: 19571
Trễ hạn: 288
Trễ hạn: 1.4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:31/03/2023 04:17:14)
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân thành phố
Trưởng Ban biên tập: Ông Trần Hồ Đăng - Chủ tịch UBND thành phố
Cơ quan thường trực: Văn phòng HĐND và UBND thành phố
Địa chỉ: Số 106 - Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Điện thoại: (0220) 3859.078 - Fax: (0220) 3849.054
  Email: ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn; ubndtphd@gmail.com; vanphong.tphaiduong@haiduong.gov.vn
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 6
Tất cả: 151,694