Đăng nhập

Cổng thông tin điện tử Thành phố Hải Dương

23/4/2023  |  English  |  中文

Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Dương
DANH SÁCH LÃNH ĐẠO UBND THÀNH PHỐ

1

Trần Hồ Đăng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

2

Nguyễn Hữu Phúc

UV BTV, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố

3

Đặng Thu Hà

Th.UV, Phó Chủ tịch UBND thành phố

4

Tăng Văn Quản

Th.UV, Phó Chủ tịch UBND thành phố

 
 

STT

Họ và tên

Thông tin

1

 

          TRẦN HỒ ĐĂNG


- Chủ tịch UBND thành phố

- Năm sinh: 1970

- Quê quán: Tứ Kỳ, Hải Dương

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Thành ủy Hải Dương

- Điện thoại: 0982841238

- Email: tranhodang@haiduong.gov.vn; tranhodangtphd@gmail.com

Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Lãnh đạo và điều hành công việc của UBND, các thành viên UBND thành phố; lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Thành uỷ, HĐND thành phố về toàn bộ hoạt động của UBND thành phố và hệ thống cơ quan hành chính nhà nước ở thành phố theo quy định của pháp luật đảm bảo tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính.

- Chỉ đạo tổ chức quán triệt và thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân thành phố. Cụ thể hóa, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quyết định của tỉnh, Thành ủy, của HĐND thành phố và của cơ quan nhà nước cấp trên về những vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và công tác tổ chức, cán bộ thuộc thẩm quyền.

- Trực tiếp chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ: quy hoạch tổng thể, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố; công tác quy hoạch (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu); quản lý khu dân cư, khu đô thị mới (quy hoạch, lựa chọn nhà dầu tư); đầu tư xây dựng cơ bản (chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà thầu, thanh quyết toán); đất đai (kế hoạch sử dụng đất, giá đất, ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất); quản lý địa giới hành chính; quản lý, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển lãnh đạo quản lý theo Nghị quyết của Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy và quản lý, điều động, tuyển dụng, chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố; công tác cải cách hành chính, công tác thi đua - khen thưởng, công tác dân vận của chính quyền và công tác đối ngoại của thành phố; phê duyệt kế hoạch thanh tra hàng năm và chỉ đạo công tác thanh tra; triển khai, tổ chức thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân;

- Là Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố; làm chủ tài khoản ngân sách Nhà nước thành phố;

Phụ trách các phòng, đơn vị: Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp, Công an, Ban Chỉ huy quân sự thành phố.

2

 

 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN HỮU PHÚC

- Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố

- Năm sinh: 1978

- Quê quán: Thành phố, Hải Dương

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Chức vụ Đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Dương

- Điện thoại:

- Email: nguyenhuuphuc1978@haiduong.gov.vn

Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Trực tiếp phụ trách công tác thuộc lĩnh vực tài chính - kế hoạch, kinh tế sản xuất và quản lý, vận hành theo quy định đảm bảo an toàn hệ thống đê trên địa bàn thành phố, chỉ đạo việc quản lý, khai thác, sử dụng bãi ngoài đê đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

- Trực tiếp ký các văn bản của UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế, Thuế và đê điều;

- Phụ trách các phòng, đơn vị: Tài chính – Kế hoạch, Kinh tế, Văn phòng HĐND và UBND, Chi cục Thống kê, Chi cục Thuế, Hạt quản lý đê, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố giao.

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TĂNG VĂN QUẢN

- Phó Chủ tịch UBND thành phố

- Năm sinh: 1968

- Quê quán:  Thạch Khôi, Hải Dương, Hải Dương.

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Chức vụ Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố Hải Dương

- Điện thoại: 0904300997

- Email: tangvanquan@haiduong.gov.vn; tvquanhd@gmail.com

Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Trực tiếp phụ trách chịu trách nhiệm công tác quy hoạch (quy hoạch chi tiết), quản lý xây dựng dân dụng, hạ tầng kỹ thuật đô thị, trật tự đô thị, tài nguyên - môi trường, xây dựng cơ bản (chất lượng và tiến độ công trình, dự án), công tác giải phóng mặt bằng. 

- Trực tiếp ký các văn bản của UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; các giấy phép xây dựng, các hồ sơ quy hoạch xây dựng, quy hoạch xây dựng chuyên ngành, các văn bản thuộc lĩnh vực GPMB và các quyết định xử phạt vi phạm trật tự đô thị, vi phạm trật tự xây dựng đô thị, vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường.

- Phụ trách các phòng, đơn vị: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Ban QLDA đầu tư XDCB, Ban GPMB, Xí nghiệp Giao thông, Đội Kiểm tra quy tắc QLĐT thành phố. Chỉ đạo công tác phối hợp và theo dõi hoạt động của các tổ chức dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố (CP Quản lý công trình đô thị, CP Môi trường đô thị, CP Kinh doanh nước sạch, CP Kinh doanh nhà và xây dựng Hải Dương…). Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố giao.

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐẶNG THU HÀ

- Phó Chủ tịch UBND thành phố

- Năm sinh: 1970

- Quê quán: Nam Trực, Nam Định

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ

- Chức vụ Đảng: Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố Hải Dương

- Điện thoại: 0919951266

- Email: dangthuha@haiduong.gov.vn dangthuhatphd@gmail.com

Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Trực tiếp phụ trách lĩnh vực văn hóa - thông tin - thể thao, giáo dục và đào tạo, y tế, an sinh xã hội.

- Trực tiếp ký các văn bản của UBND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách; các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực Văn hóa - Xã hội; ký ban hành các quyết định về việc trợ cấp xã hội; các thủ tục hành chính do phòng Tư pháp thành phố tham mưu. Là Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh thành phố.

- Phụ trách các phòng, đơn vị: Lao động – Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa và Thông tin, Y tế, Trung tâm Y tế, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao, Đài phát thanh, Câu lạc bộ Nguyễn Trãi, các Hội đặc thù. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND thành phố giao.


DANH SÁCH THÀNH VIÊN UBND THÀNH PHỐ

 

        1          ​   

Trần Hồ Đăng

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố

        2             

Nguyễn Hữu Phúc

UV BTV, Phó Chủ tịch TT UBND thành phố

        3             

Nguyễn Tuấn Hưng

UV BTV, Trưởng Công an thành phố

        4             

Nguyễn Đình Hoàng

UV BTV, Chỉ huy trưởng BCH QS thành phố

        5             

Đặng Thu Hà

Th.UV, Phó Chủ tịch UBND thành phố

        6             

Tăng Văn Quản

Th.UV, Phó Chủ tịch UBND thành phố

        7             

Nguyễn Đức Phương

Th.UV, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch TP

        8             

Vũ Minh Nghĩa

Th.UV, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố

        9             

Trần Thị Bích Toàn

Th.UV, Trưởng phòng Nội vụ thành phố

    10             

Đào Quang Dương

Th.UV, Trưởng phòng Tư Pháp thành phố

    11             

Vũ Nam Hải

Th.UV, Trưởng phòng Kinh tế thành phố

    12             

Nguyễn Quang Huy

Th.UV, Chánh văn phòng HĐND&UBND TP

    13             

Nguyễn Tuấn Ngọc

Th.UV, Trưởng phòng TNMT thành phố

    14             

Phạm Xuân Bích

Th.UV, Trưởng phòng VHTT thành phố

    15             

Trương Văn Lừng

Th.UV Trưởng phòng Lao động-Thương binh và xã hội

    16             

Dương Thị Hằng Nga

Trưởng phòng Y tế

    17             

Nguyễn Diệu Linh

Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố